Home

Historie

Op 28 augustus 1968 stelde het hoofdbestuur van de Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging een commissie in met de opdracht om nadere regels op te stellen waaraan de afdelings-gebruiksproeven voor jachthonden moesten voldoen. Dit leidde in 1973 tot de instelling van Orweja (Organisatie Wedstrijdwezen Jachthonden), vijf commissies geven richting aan Orweja. Overkoepelend is de CJ (Commissie Jachthonden). In de CJ zijn vertegenwoordigd de Raad van Beheer, de Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging, twee beleidscommissies en twee technische commissies. De CJP, een van de technische commissies, is verantwoordelijk voor de jachthondenproeven.
In 1973 werd er een A-proef georganiseerd in Veendam, deze proef was zo’n succes dat er een jaarlijkse traditie ontstond. Het hoofdbestuur stelde een zilveren beker  als eeuwigdurende wisselprijs in voor de winnaar.
Bij de tweede druk van het rode boekje (Algemeen Reglement jachthondenproeven) krijgt het Nimrod reglement zijn vaste plaats. Van meet af aan stond vast dat de CJP alleen jachthonden zou uitnodigen om aan de Nimrod te laten deelnemen die in dat jaar tenminste een A-diploma hadden behaald op een officiële jachthondenproef. In de loop der jaren zijn de selectiecriteria en de inhoud van de proeven aangepast aan de huidige tijd.

Verantwoordelijkheid

De verantwoordelijkheid voor het slagen van de Nimrod ligt bij de leden van de CJP die gedurende dat jaar vanuit de Commissie Jachthondenproeven zijn belast met de organisatie. De coördinerende vergaderingen die door de plaatselijke organisatie worden belegd, worden bijgewoond door een van deze CJP-leden.

Doel

Het doel van de Nimrod is enerzijds aan het einde van het seizoen van de jachthondenproeven het in wedstrijdverband vergelijken van de prestaties van de meest succesvolle honden en anderzijds jagers en andere belangstellenden een inzicht te geven in de mogelijkheden van goed opgeleide jachthonden. De Nimrod wordt jaarlijks gehouden op de 2e maandag in november.

Reglement Nimrod

  • De winnaar van de Nimrod is de als eerst geplaatste hond. De tweede en derde prijs zijn voor de respectievelijk als tweede en derde geplaatste honden.
  • Het AA-diploma wordt alleen toegekend aan honden die al het wild hebben binnengebracht en voor iedere proef tenminste 55 punten hebben gekregen. Deze honden worden geplaatst in volgorde van het behaalde puntentotaal.
  • Als er minder dan drie honden zijn, die aan de in lid 2 gestelde voorwaarden voldoen, dan komen in dat geval ook die honden voor plaatsing in aanmerking die één apport hebben gemist. Deze honden worden geplaatst in volgorde van het behaalde puntentotaal, waarbij de hond met het hoogste totaal voor gaat. Honden die aan de in lid 2 gestelde voorwaarden voldoen, gaan in de rangschikking altijd voor honden die één apport hebben gemist.

Indien er sprake is van zeer uitzonderlijke omstandigheden, b.v. dat door van buiten komende oorzaken een stuk wild niet kan worden gevonden, dan wel indien er sprake is van zeer uitzonderlijke prestaties, dan kan de CJP besluiten als nog een AA-diploma uit te reiken bij het niet binnenbrengen van alle apporten.