Privacy Reglement Stichting Vrienden van de Nimrod

01CC31A3-E49E-4132-99BD-459959AB2336

De Stichting Vrienden van de Nimrod hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens.

Inleiding 

Stichting Vrienden van de Nimrod hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. ln dit Privacy Reglement willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Stichting Vrienden van de Nimrod houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt; deze doelen en typen persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy Reglement; Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerkingen van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Stichting Vrienden van de Nimrod zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. lndien u na het doornemen van ons Privacy Reglement of in algemene zin vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dat via de secretaris.

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens 

Uw persoonsgegevens worden door Stichting Vrienden van de Nimrod verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

 • Onderlinge informatie
 • Het versturen van brieven
 • Het versturen van nota’s als de Vriend daarom vraagt per mail
 • Het bijhouden van een lijst van vrienden op de Nimrod website
 • Indien een Vriend geen naamsvermelding wenst dan vermelding Anoniem

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen;

Voornaam/Achternaam of Bedrijfsnaam
Adres en/of emailadres
Telefoonnummer
Bankrekeningnummer in verband met automatische incasso.

Verstrekking aan derden 

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan Vrienden van de Nimrod verstrekken, indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht of toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons zou opvragen. ln een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Bewaartermijn 

Stichting Vrienden van de Nimrod bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. De gegevens worden bewaard zolang het donateurschap loopt en na afloop daarvan nog voor de duur van een boekjaar.

Beveiliging  

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben wij bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

 • Alle personen die namens Stichting Vrienden van de Nimrod van uw gegevens kennis kunnen nemen gebruiken daarvoor speciale aan de stichting verbonden emailadressen en zijn gehouden tot geheimhouding van uw gegevens.
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen.

Rechten omtrent uw gegevens 

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Klachten 

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Bestuur van de Stichting Vrienden van de Nimrod

Rens Joosen, voorzitter

Tamara van Dam-Slooff, secretaris

Marit Mol, communicatie medewerker

Peter Roorda, penningmeester